Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Orange banner med Region Syddanmarks logoRegion SyddanmarkAutismecenter Syddanmark

Vedtægter for Pårørenderådet

§1. Rådets formål

* at varetage borgernes og de pårørendes interesser

* i samarbejde med ledelsen at fastlægge centrets overordnede målsætninger

* at støtte centrets udvikling

§2. Rådets arbejdsområder

Pårørenderådet skal inddrages i centrale forhold, der har betydning for borgernes hverdag.

Blandt andet:

 • centrets overordnede pædagogiske udviklingsplan, herunder konkrete udviklings- og forskningsmæssige projekter
   
 • retningslinjer for omsorg og for det socialpædagogiske arbejde, som centret arbejder efter
   
 • væsentlige ændringer i serviceniveauet, herunder servicedeklaration og kvalitetsstandarder
   
 • det udarbejdede budgetforslag for det kommende års driftsbudget
   
 • stillingtagen til evt. driftsoverskud/-underskud
   
 • ansættelsesudvalg vedr. afdelingsleder- og lederstillinger
   
 • generelle personaleforhold, herunder efter- og videreuddannelse
   
 • planer vedrørende funktionsændringer
   
 • større om- eller tilbygninger
   
 • centrets kostpolitik
   
 • principper for fritidsaktiviteter, ferieture og andre arrangementer
   
 • rapporter fra tilsyn, herunder konklusioner fra arbejdstilsyn mv.
   
 • redegørelser for indberetninger vedr. magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Pårørenderådet kan tage ethvert spørgsmål vedrørende centrets funktion op til drøftelse og videresende spørgsmål eller sager til kommuner og region. Svar på henvendelser fra offentlighed/offentlige myndigheder såvel som rådets henvendelser til disse varetages af pårørenderådets formand eller dennes stedfortræder.

§3. Tavshedspligt

Pårørenderådets medlemmer har tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger, som de erfarer igennem deres hverv, jf. forvaltningsloven § 27, jf. § 2, stk. 3.

§4. Rådets sammensætning

Pårørenderådet består af pårørende til borgerne på afdelinger under Autismecenter Syddanmark.

§5. Valgprocedure

Der afholdes valg til pårørenderådet hvert år. Nærmeste pårørende/kontaktperson for hver enkelt borger indkaldes skriftligt med tre ugers varsel. Valgbare er de pårørende/kontaktpersoner, der møder op på mødet eller som skriftligt har meddelt de enkelte afdelingers rådsformand, at de stiller op til valg. Alle pårørende/kontaktpersoner, der møder op til valget, har stemmeret. Valgperioden er 2 år.  Der er mulighed for genvalg. En pårørende/kontaktperson, der er ophørt med at være pårørende, kan blive i rådet valgperioden ud. Pårørenderådet konstituerer sig med en formand og en næstformand. Sekretæren vælges blandt medlemmer ved første ordinære møde for en nærmere aftalt periode. Formanden og næstformanden for pårørenderådet vælges på det første pårørenderådsmøde  ved simpelt stemmeflertal.

§6. Mødevirksomhed

Rådet udøver deres virksomhed i møder, som ledes af formanden. I pårørenderådets møder deltager centrets leder og/eller en anden ledelsesrepræsentant. Pårørenderådet kan fastsætte retningslinjer for deres arbejde i en særlig forretningsorden. Det kan ligeledes nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige emner. Der holdes møde i pårørenderådet mindst 4 gange årligt. Møderne fastlægges for ½ år ad gangen. Forslag til behandling på de ordinære møder skal være formanden i hænde senest 14 dage før det ordinære møde. Møderne indkaldes skriftligt, og dagsorden med eventuelt indkomne forslag sendes ud til medlemmerne senest 8 dage før mødet. Møder i lokalrådene finder sted efter aftale i de enkelte afdelinger. Afbud fra rådets medlemmer gives til formanden. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller 3 af rådsmedlemmerne udtrykker ønske herom. Formanden indkalder til ekstraordinære møder senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget. Centrets/afdelingernes ledelse sikrer, at rådet får den fornødne praktiske bistand til indkaldelse og gennemførelse af møderne, herunder mødeledelse, udformning af dagsorden samt til at skrive referat, og sørge for udsendelse af det.

Pårørenderådet tager sammen med ledelsen initiativ til to møder eller arrangementer om året for de pårørende, hvor ledelsen og pårørenderådet kan informere om deres arbejde, og hvor der er mulighed for at diskutere emner af fælles interesse. Møderne kan udvides til fællesmøder med de ansatte i centret, ligesom der kan inviteres oplægsholdere.

§7. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer forelægges på det foregående og vedtages med 2/3 flertal på det efterfølgende pårørenderådsmøde.


Senest opdateret den 19-11-2019
Skriv til SocialområdetTilgængelighedserklæring